0512 36 32 97

Vergunningvrij bouwen bijbehorende bouwwerken

Een schuur, garage, tuinhuis carport of mantelzorgwoning valt onder het begrip bijbehorend bouwwerk. Het bouwen van deze bouwwerken kan vergunningvrij zijn, maar wanneer is dit nu het geval? Hieronder een samenvatting van de regels.

Achtererfgebied

Belangrijk is waar u op het erf wilt gaan bouwen. Vergunninvrij bouwen mag alleen in het zogenaamde achtererfgebied. Het achtererfgebied is het gebied vanaf een denkbeeldige lijn op 1 meter achter de voorgevel, evenwijdig aan het openbaar toegankelijk gebied. Zie onderstaande tekening voor de bepaling van het achtererfgebied.

achtererfgebied

 

 

Bebouwingsgebied

Om te bepalen hoeveel m2 er nu daadwerkelijk mag worden bijgebouwd wordt er gekeken naar het bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied bestaat uit het achtererfgebied met daarbij opgeteld alle aan- en uitbouwen met uitzondering van de oppervlakte van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
Wanneer het bebouwingsgebied is bepaald kan eenvoudig het aantal bij te bouwen m2 worden bepaalt middels onderstaande tabel.

oppervlakte bebouwingsgebied

Voorwaarden

Na het bepalen van het te bouwen oppervlakte moet nog aan een aantal eisen worden voldaan;
1. Wanneer de afstand tot het hoofgebouw minder dan 4 meter bedraagt;
- nokhoogte max. 5 m,
- max. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw,
- niet hoger dan het hoofdgebouw
2. Wanneer de afstand tot het hoofgebouw meer dan 4 meter bedraagt;
- goothoogte niet hoger dan 3 meter
- dakhelling minder dan 55 graden
- nokhoogte max. 5 meter, begrensd door de formule:
Maximale nokhoogte (m) = (afstand daknok tot de perceelgrens (m) x 0,47) +3m
Hoe dichter bij de perceelgrens hoe minder hoog een dak dus mag zijn.
3. De afstand tot openbaar toegankelijk gebied bedraagt 1 meter, tenzij er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.
4. De ligging van een verblijfsgebied mag uitsluitend op de eerste bouwlaag
5. De oppervlakte van al dan niet vergunningsvrije bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan:
- in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2 : 50% van dat bebouwingsgebied,
- in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2 : 50 m2 , vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2
- in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 : 90 m2 , vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 , tot een maximum van in totaal 150 m2
6. Niet aan of bij:
- een woonwagen,
- een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,
- een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Mantelzorg

Huisvesting in verband met mantelzorg kan onder voorwaarden ook vergunningvrij zijn. In een woning of in een bestaand bouwwerk bij een woning mag iemand (met zijn of haar levenspartner) wonen die zorg verleent aan de bewoner van de woning of zorg ontvangt van de bewoner van de woning. Dit is alleen onder voorwaarden toegestaan.

Online vergunningscheck

Wilt u een bijbehorend bouwwerk bouwen? Ga dan zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen en doorloop de stappen van de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Toch vergunning nodig?

Indien blijkt dat u toch een vergunning benodigd bent verzorgen wij voor u kosteloos de benodigde tekeningen. Ook kunnen wij voor de u de aanvraag verzorgen.
De enige kosten die u zelf moet betalen zijn de lege kosten en kosten voor eventuele constructie berekeningen.